Department Of Chemistry

S.No Name Qualification Phone No Email ID
1 Prof. S.C Mali M.Sc.(PhD) 9901498978  shailijakakti@yahoo.com
2 Dr. Gurunath Kurdekar M.Sc.PhD 9611456880  Gs.kurdekar@gmail.com
3 Prof Santosh Badigere
M.Sc.(PhD) 9164344184 Satya2563957@gmail.com
4 Prof Jasmith Charantimath
 M.Sc  8050746241  jazzmith464@gmail.com
5 Mr Ishwar Sambhayynarmath S.S.L.C    

 

9611456880

Top